Gældende fra d. 06.02.2020

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendlgt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt, Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv, udenfor klinikken kan kun ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

I forbindelse med afregning for klinikkens behandlinger, er det nødvendigt, at vi reglstrerer og anvender dit CPR-nummer, når fakturaen indberettes til regionen, kommunen eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal 10 år efter, at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfaelde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formå1, opbevares så lænEe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afiegning og bogføring,

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener,^at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse med dine bemaerkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som.du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.